Hyppää sisältöön

Kotoutumislaissa tärkeää huomioida kotoutumisen kokonaisvaltaisuus ja poikkihallinnollisuus sekä lapsen etu

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
15.6.2022
Kotoutumislaissa tärkeää huomioida kotoutumisen kokonaisvaltaisuus ja poikkihallinnollisuus sekä lapsen etu

Lastensuojelun Keskusliitto on lausunut luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksen keskeiset ehdotukset

Kotoutumislakia koskevalla lakiehdotuksella pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä parantamalla ohjauksen ja neuvonnan saatavuutta sekä nopeuttamalla palveluihin pääsyä. Tavoittamalla maahanmuuttajia palveluihin nykyistä kattavammin maahanmuuton alkuvaiheessa sekä kehittämällä kotoutumisen alkuvaiheen palveluita kokonaisvaltaisesti pyritään positiivisiin vaikutuksiin kotoutumisessa. Lain tarkoituksena olisi edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita ja siten vahvistaa maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Tavoitteena olisi myös edistää maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

Luonnos sisältää hyviä ehdotuksia, joilla tähdätään kokonaisvaltaiseen kotoutumisen kehittämiseen. Kotoutuminen on paljon muutakin kuin työllistymistä, ja etenkin lapsiperheiden kannalta on hyvä, että lisätään velvoitteita poikkihallinnollisuuteen ja moniammatillisuuteen. Uuden kotoutumislain toimeenpanossa keskiössä tulee olemaan kuntien ja hyvinvointialueiden onnistunut tehtäväjako ja yhteistyö.

Keskusliitto kannattaa lämpimästi, että lapsen edun ensisijaisuus on kirjoitettu lakiin läpileikkaavasti. Myös esitys siitä, että vastuita ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten asumisen ja huolenpidon järjestämisestä muutetaan, on hyvä. Luonnoksessa kuitenkin todetaan, että kaikki nuoret eivät tarvitse sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluita. Keskusliitto korostaa, että tuki on monelle tarpeen. Ammattilaiset sekä nuoret ovat tuoneet esiin haasteita yksin asumisessa ja asioiden hoitamisessa itsenäisesti. Keskusliitto kiittää uutta pykälää ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten tuesta, sillä nykyinen laki ei ole velvoittanut kuntia järjestämään tukea ilman huoltajaa maahan tulleille, eikä kunnille ole muodostunut yhdenmukaisia käytäntöjä siinä, keille tukitoimia tarjotaan [i].

Keskusliitto katsoo, että esitys maahanmuuttajien kotoutumisajan lyhentämisestä ei ole realistinen. Luonnoksessakin esitellään laajasti maahanmuuttajalasten ja -perheiden Suomessa kohtaamia haasteita, eikä ole realistista ajatella, että esimerkiksi kaikkien pakolaisten työelämään pääsy tehostuisi lyhentämällä kotoutumisaikaa.

Edustajan tehtävien lakkaamisen osalta esitys on epäselvä. Epäselväksi jää, onko tarkoitus, että myös jatkossa sosiaalihuollosta vastaava toimielin voitaisiin yhä katsoa lapsen lailliseksi edustajaksi niin, että edustajan tehtävät lakkaisivat?  Keskusliitto korostaa, että sijaishuollossa olevan lapsen osalta, siirtyy sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimelle oikeus päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta vain huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi. Kyse ei ole täysin huoltajuuteen verrattavasta tilanteesta, eikä toimielimelle siirry oikeutta päättää monista asioista, joista huoltaja voi tehdä päätöksen. Esityksessä on myös viitattu ”laillisena huoltajana” lastensuojelulain mukaiseen edunvalvojaan. Keskusliitto korostaa, että kaikille huostaanotetuille lapsille ei haeta edunvalvojaa ja silloinkin kun lapsella on edunvalvoja, tulee kiinnittää huomiota, mihin asioihin edunvalvojaa on haettu. Keskusliitto painottaa, että epäselvä säätely ei saa johtaa siihen, että yksin maassa oleva lapsi jäisi ilman edustajaa vain sen vuoksi, että lapsi otetaan lastensuojelulain nojalla huostaan.

Liitteet:

[i] Kotoutumisen polku – Ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeudet, tarpeet ja palvelut (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje