Hyppää sisältöön

Lapsen edun harkintaa vahvistettava lakiesitysten vaikutusarvioinneissa

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
3.05.2022
Lapsen edun harkintaa vahvistettava lakiesitysten vaikutusarvioinneissa

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta. Lapsen edun tulee olla kaikessa lasta tai lapsia koskevassa päätöksenteossa ensisijainen harkintaperuste.

Ohjeluonnoksen keskeiset ehdotukset

Uudistetun ohjeen on tarkoitus tukea aiempaa paremmin lainvalmistelijoiden työtä ja parantaa vaikutusarviointien laatua sekä tämän myötä valmisteltavien lakien laatua. Ohje auttaa valmistelijaa suunnittelemaan vaikutusarviointia, tunnistamaan ja arvioimaan eri vaikutuslajeja sekä hakemaan tarvittaessa lisätietoa. Ohje pyrkii tukemaan sitä, että eduskunnalle annettavat säädösehdotukset perustuvat mahdollisimman laadukkaisiin vaikutusarviointeihin. Sitä kautta voidaan antaa päätöksentekijöille mahdollisimman luotettava tietopohja päätösten tueksi.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

Keskusliitto painottaa, että lapsia suoraan tai välillisesti koskevassa lainsäädännössä ei lapsen etua aina huomioida YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoittamalla tavalla. Tästä johtuen on ensiarvoisen tärkeää, että ohjeessa tuotaisiin selkeästi esiin, että lapsen edun tulee olla kaikessa lasta tai lapsia koskevassa päätöksenteossa ensisijainen harkintaperuste. Lapsen etu on harkintaperusteena ensisijainen suhteessa esimerkiksi muiden ikäryhmien oikeuksiin tai taloudellisiin tekijöihin. Ohjeistuksen tekstissä on nostettu esiin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus ja lapsen etu, mutta niiden käsittely jää valitettavan pintapuoliseksi. Ohjeistuksen lapsia ja nuoria koskevassa osiossa tulee ehdottomasti avata tarkemmin sitä, mitä lapsen edulla ja sen ensisijaisuudella todella tarkoitetaan. Keskusliitto korostaa, että yksi keskeinen tapa lapsen oikeuksien turvaamisessa on laadukas lainsäädäntö, jonka perustalle luodaan useat muut lasten oikeuksia turvaavat mekanismit. Lapsivaikutusten arviointi on tapa toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämää lapsen edun arviointia.

Keskusliitto kiittää, että ohjeistuksessa on hyvin huomioitu useita niitä haasteita ja arviointien laatuun liittyviä kriittisiä näkökulmia, joita viime vuosina on esitetty vaikutusten arviointiin liittyen. Yksi tällainen näkökulma on sen tunnistaminen, että vaikutukset voivat kohdentua eri ryhmiin eri tavoin. Keskusliitto pitää tärkeänä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tunnistamista ja sen huomioimista, että ihminen voi kuulua useampaankin haavoittuvassa asemassa olevaan ryhmään. Ohjeistuksessa myös huomioidaan useamman kerran tarve tunnistaa esityksen kielteiset vaikutukset, mikä mahdollistaa näiden vaikutusten lieventämisen ja kiinnittää huomiota toimeenpanon seurannassa olennaisiin kysymyksiin. Luonnoksessa muistutetaan myös tietoon ja arviointiin liittyvien epävarmuuksien tunnistamisesta.

Lisäksi Keskusliitto korostaa, että erityisesti ihmisvaikutusten, mukaan lukien lapsivaikutusten arvioinnissa ministeriöiden ja eri alojen asiantuntijoiden osaamisen yhdistämisellä on keskeinen merkitys. Luonnoksessa tuodaan esiin myös valmisteluun liittyvä keskeinen ongelma, joka koskee usein aivan liian kireitä valmisteluaikatauluja. Myös lausuntokierroksen kesto on varsin lyhyt, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että etenkään pienet organisaatiot eivät välttämättä pysty annetussa ajassa esityksestä lausumaan. Lastensuojelun Keskusliitto haluaa lisäksi painottaa, että vaikutusten arviointi on mielekästä vain silloin, kun arviointia aidosti hyödynnetään päätöksenteossa. Arvioinnissa on voitava tarkastella myös vaihtoehtoisia toteutustapoja ja niiden vaikutuksia.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje