Hyppää sisältöön

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
3.04.2018
Lastensuojelun Keskusliiton lausunto EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

EU:n tietosuoja-asetus ja uudistuva tietosuojalainsäädäntö liittyvät merkittävällä tavalla lasten oikeuksiin ja asemaan yhteiskunnan toimijoina.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tietosuojalaki. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Esityksessä ehdotetaan, että samalla kumottaisiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta.

Ehdotettu laki olisi henkilötietojen käsittelyyn sovellettava yleislaki. Yleistä tietosuoja-asetusta täydentävänä ja täsmentävänä se ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuojalain sääntelystä voitaisiin erityislainsäädännössä poiketa, jos poikkeaminen olisi mahdollista tietosuoja-asetuksen kansalliselle lainsäätäjälle antaman harkintamarginaalin puitteissa.

Yhtenä tietosuoja-asetuksen tavoitteena on ollut parantaa lasten suojaa henkilötietojen käsittelyssä.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

  • periaatteessa kannattaa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen suoraan lapselle (5 §) sovellettavaksi ikärajaksi kolmeatoista vuotta[2], mutta korostaa sitä, että se vaatii kokonaisvaltaista ja laajaa lapsen oikeuksien huomioon ottamista ja turvaamista sekä lainsäädännössä että sen täytäntöönpanossa.
  • pitää puutteellisena esityksen lapsivaikutusten arviointia.
  • kannattaa esityksen 34 § 1 mom 2 kohdan muotoilua: tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka rekisteröidyn tai jonkun muun oikeuksille[3].
  • pitää tärkeänä sitä, että tietosuojalainsäädännön toimeenpanossa kiinnitetään riittävästi huomiota lasten oikeuksiin ja turvataan niiden toteutuminen. Esim. lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat työnsä tueksi riittävästi tietoa ja ohjausta tietosuojalainsäädäntöön liittyen. Lainsäädännön arviointineuvosto kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että EU:n tietosuoja-asetuksen soveltajakunta on laaja, jolloin lakia soveltavat lähinnä muut kuin asiantuntijat. Tästä syystä täytäntöönpanoa koskevan lain tulisi arviointineuvoston mukaan olla erityisen selkeä.[4]
  • ehdottaa, että tietosuojavaltuutetun toimistossa olisi lasten ja nuorten tietosuoja-asioihin erityisesti perehtynyt henkilö, joka voisi neuvoa ja ohjeistaa velvoitteiden tulkinnassa sekä huolehtia lasten ja nuorten tiedonsaannista sekä vanhempien ja ammattilaisten ohjaamisesta.

    Lue koko lausunto (pdf)>>

Kommentit (0)

Sulje