Hyppää sisältöön

Syksyn talousarviopäätöksillä on tuettava perheitä

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
10.9.2020
Syksyn talousarviopäätöksillä on tuettava perheitä

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä koskien lakia väliaikaisesta epidemiakorvauksesta sekä toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaista muuttamista. Esityksen mukaista tukea saisivat henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana, jos he edelleen ovat perustoimeentulotuen saajina tuen maksuaikana syksyllä 2020.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää myönteisenä sitä, että esitetty korvaus kohdennetaan erityisen haavoittuvassa asemassa oleville lapsiperheille. Keskusliitto pitää myös hyvänä, että tuki myönnetään kotitalouden henkilömäärän mukaan tasasuuruisena, jolloin sen voidaan aidosti ajatella kattavan niitä kustannuksia, joita perheille on kriisin vuoksi rajoitustoimenpiteiden aikana aiheutunut. Myönteistä on myös se, ettei perheiden tarvitse jo valmiiksi kuormittavassa tilanteessa erikseen hakea tukea.

Lastensuojelun Keskusliitto on kuitenkin huolissaan siitä, että esityksen kohderyhmän ulkopuolelle jää paljon pienituloisia lapsiperheitä. Keskusliitto painottaa, että nyt käsiteltävänä oleva esitys ei saa jäädä ainoaksi tueksi lapsiperheille, vaan syksyn talousarviopäätöksissä on huomioitava perheet laajemmin ja siten ehkäistävä lapsiperheköyhyyden kasvaminen kriisin vuoksi.

Edelleen Lastensuojelun Keskusliitto on huolissaan siitä, että tuki tulee myös siitä hyötyville myöhään. Keskusliiton koordinoiman Kaikille eväät elämään -hankkeen selvitys kertoo, että osassa lapsiperheitä kriisin aiheuttamat taloudelliset vaikeudet ovat johtaneet jo keväällä velkaantumiseen, kun taloutta on jouduttu paikkaamaan vakuudettomilla lainoilla.

Esityksessä todetaan vaikutusten arvioinnin ja lausuntokierroksen kapeus. Lastensuojelun Keskusliitto pitääkin ensiarvoisen tärkeänä, että syksyn talouspäätösten kokonaisvaikutukset lapsiperheiden toimeentuloon arvioidaan tulevien esitysten valmisteluvaiheessa. Keskusliitto muistuttaa, että lapsiperheköyhyys on vaarassa kasvaa koronakriisin myötä, ellei sitä torjuta syksyn talouspäätöksillä sekä pitkän linjan strategisilla valinnoilla.

Tarkkaa tutkimustietoa kriisin vaikutuksista ei vielä ole, mutta on vahvoja viitteitä siitä, että kriisi iski perheisiin voimalla ja nopeasti. Lastensuojelun Keskusliiton koordinoiman Kaikille eväät elämään -hankkeen selvityksen mukaan noin kymmenesosa perheistä on sellaisia, joissa ainoa tai molemmat huoltajat kärsivät taloustaantumasta jo huhtikuussa 2020. Noin 55 000 uutta perhettä kokee koronakriisin takia taloudellista niukkuutta ja tämän voidaan arvioida tarkoittavan noin 100 000 lasta.

Koronakriisin voidaan ennakoida johtavan julkisen talouden sopeutustoimiin niin valtion kuin kuntien tasolla. Sopeutustoimista päätettäessä on huolehdittava, etteivät ne lisää eriarvoisuutta eivätkä vaikeuta jo entuudestaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten elinolosuhteita.

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (pdf)

Kommentit (0)

Sulje