Hyppää sisältöön

Virka-avun maksuttomuus parantaa mahdollisuuksia turvata lapsia

Politiikka & Yhteistyö
Lastensuojelu
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
6.7.2022
Virka-avun maksuttomuus parantaa mahdollisuuksia turvata lapsia

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle poliisilain muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista. Virka-avun maksuttomuus nopeuttaa yhteistyötä ja vahvistaa lasten yhdenvertaisuutta.

Esityksen keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki eräiden poliisin virka-apukustannusten korvaamisesta. Poliisilaissa säädetään poliisin antaman virka-avun maksullisuudesta. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta oikeuksista annetun lain nojalla poliisin antama virka-apu olisi maksutonta lastensuojelutehtävässä ja sosiaalipäivystyksen tehtävässä. Esityksen tavoitteena on lisätä niiden henkilöiden suojaa, jotka ovat yhteiskunnassamme erityisen haavoittuvassa asemassa. Samalla pyritään turvaamaan poliisin ja sosiaalihuollon viranomaisten mahdollisuudet hoitaa niille laeissa säädetyt tehtävät.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

Keskusliitto kannattaa lämpimästi, että poliisin antama virka-apu lastensuojelulle ja lastensuojelun tarpeen arviointia suorittavalle sosiaalihuollon viranomaiselle säädettäisiin maksuttomaksi. Keskusliitto kannattaa myös, että poliisin sosiaalipäivystykselle antama virka-apu säädetään maksuttomaksi. Lisäksi ehdotus yksityishenkilön mahdollisuudesta saada virka-apua maksutta silloin, kun maksuttomuus on perusteltua sosiaalisista, taloudellisista tai muista näihin verrattavista henkilökohtaisista syistä, on kannatettava.

Laissa säädetty virka-avun maksuttomuus nopeuttaa yhteistyötä ja vahvistaa lasten yhdenvertaisuutta

Virka-avun maksuttomuus vähentää akuutissa virka-apua vaativassa tilanteessa toimintaa hidastavaa byrokratiaa ja siten parantaa mahdollisuuksia turvata lapsia. Kynnys virka-avun pyytämiseen ei tule olla korkea, ja on olennaista, että lastensuojelu ja sosiaalipäivystys voivat keskittyä lapsen edun toteutumiseen.

Lasten alueellinen yhdenvertaisuus toteutuu paremmin, kun virka-avun maksuttomuudesta säädetään lain tasolla ja näin menettely on yhdenmukaista alueesta riippumatta. Lainsäädännön tulee mahdollistaa nopea ja välitön yhteys lapsen tilanteen parhaiten tuntevan ammattihenkilön ja virka-apua antavan poliisiviranomaisen välille.

Epäselvät tai puuttuvat ohjeistukset viranomaisten välisen sujuvan yhteistyön esteenä

Erityisesti luvatta laitoksesta poistuneen lapsen etsimiseen ja palauttamiseen liittyy tällä hetkellä viranomaisyhteistyön epäselvyyksiä. Käytännön kokemus on, ettei poliisin virka-apua ole usein saatavilla lapsen etsimiseen, kiinniottamiseen ja siirtymätilanteiden turvaamiseen. Käytännön kokemus myös on, ettei lastensuojeluyksikön henkilökunta saa tarvittavaa poliisin virka-apua tilanteissa, joissa esimerkiksi lapsen vahva päihtymystila ja aggressiivinen käytös aiheuttavat merkittävää vaaraa sijaishuoltoyksikön muille lapsille ja hoitohenkilökunnalle. Lastensuojelulaitoksen ohjaajalla tai lastensuojeluviranomaisella ei ole kiinniotto-oikeutta. Voimakeinojen käyttö kuuluu poliisille, ei sosiaalihuollolle, ja näin ollen poliisin apu on avainasemassa, jotta lapsi saadaan turvallisesti takaisin sijaishuoltopaikkaan.

Keskusliitto on aiemmassa lausunnossaan (Hallituksen esitys lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi 2021 (pdf)) esittänyt eri viranomaisten välisen yhteistyön sujuvoittamiseksi hallintorajat ylittävän ohjeistuksen laatimista, jossa lastensuojelun ja poliisin vastuut olisivat riittävän selkeät. Lapsen edun toteutumisen kannalta on keskeistä, että poliisissa huomioidaan lapsen erityinen oikeus suojeluun ja siten toimintakäytännöissä virka-avun oikea-aikainen saatavuus lapsen suojelemiseksi kaikissa tilanteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun virka-avun tarpeellisuus on arvioitu sosiaaliviranomaisen toimesta, tulee yhteistyö lapsen suojelemiseksi käynnistää välittömästi.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje