Hyppää sisältöön

Kirjaston asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Lastensuojelun keskusliiton kirjaston asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä, yhteystiedot ja yhteyshenkilö

Lastensuojelun Keskusliitto ry
Armfeltintie 1, 00150 Helsinki
Puh. 050 411 2380
toimisto@lskl.fi

Rekisteriasioista vastaa talouspäällikkö, jonka tavoittaa sähköpostitse osoitteesta toimisto@lskl.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin ja siihen tallennettavien tietojen tarkoituksena on Lastensuojelun Keskusliiton yhteydessä toimivan kirjaston ja sen asiakkaiden välisen suhteen hoitamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, kirjastopalveluiden toteuttamiseen, markkinointiin ja mainontaan (mukaan lukien näiden kohdentamiseen), väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkimiseen sekä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterien tietosisältö

Rekistereissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Perustiedot, kuten:

 • Etu- ja sukunimi
 • Organisaatioasiakkaan nimi
 • Asiakastunnus
 • Yhteystiedot kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Asiakastilastointiryhmä
 • Kirjaston toimipiste, jonka asiakas on
 • Sähköpostiviestintä

Asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:  

 • lainassa olevat teokset
 • teokset, joihin asiakkaalla on varaus
 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • asiakkuuden käyttökielto ja kiellon päättymisajankohta
 • poikkeava laina-aika
 • lainahistoria
 • kaukolaina-asiakkuus

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavia oikeuksia:

 • Pääsy-, korjaamis- ja poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Lastensuojelun Keskusliiton kirjaston asiakasrekisteriin tekemällä tätä koskeva omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle tai vierailemalla henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona kohdassa 1 mainitussa osoitteessa. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

Tutustu tarkemmin organisaatioomme!

Organisaatio

Lastensuojelun keskusliiton jäsenet

Jäsenyhteisöt

Etsitkö yhteystietojamme?

Yhteystiedot

Sulje