Siirry sisältöön

Mitä teemme

Keskeisin tavoite on yhteistyössä kansainvälisten verkostojen ja yksittäisten kumppaneiden kanssa edistää lapsen edun ja lapsen oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Lisäksi tavoitteena on välittää tietoa jäsenyhteisöille sekä vastaavasti välittää tietoa kansainvälisille toimijoille suomalaisesta lapsi- ja perhepolitiikasta sekä toimintakäytännöistä.

Kansainvälinen yhteistyö on yhteistä vaikuttamistyötä, hyvien käytäntöjen jakamista, yhteisesti muodostettuja käsityksiä lapsen hyvästä elämästä, laajapohjaista tutkimus- tai kehittämistyötä sekä monissa erilaisissa verkostoissa toimimista.

Kansainvälisen yhteistyön kumppanit

Eurochild on vuonna 2004 perustettu lapsen oikeuksia edistävä toimijaverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten asioiden esillä olemista eurooppalaisessa politiikassa. Tavoitetta on edistetty mm. verkoston yhteisillä vaikuttamiskampanjoilla sekä toiminnan kehittämiseen suunnatuilla laajoilla yhteistyökampanjoilla, esim. sijaishuollon laitosten purkamiseen liittyvällä kampanjalla (Opening Door – Deinstituionalization). Eurochildilla on palkattua henkilökuntaa tukemassa jäsenyhteisöjensä toiminnan kiinnittymistä yhteisiin tavoitteisiin. Lastensuojelun Keskusliitto on ollut aktiivinen Eurochildin toiminnassa ja keskusliiton edustaja on useaan otteeseen istunut Eurochildin hallituksessa. Eurochild on toimintansa alkuvaiheessa saanut päärahoituksen EU:lta.

Pohjoismainen yhteistyö – Kansainvälistä yhteistyötä on koko keskusliiton olemassa olon ajan tehty pohjoismaisella tasolla. Tärkeimmäksi rakenteeksi on muodostunut verkosto, joka järjestää joka kolmas vuosi pidettävät pohjoismaiset lastensuojelupäivät. Päivät järjestävä maa vaihtelee sovitun rotaation mukaisesti.

Lähialueyhteistyö – Keskusliitto on tehnyt lähialueyhteistyötä vuodesta 1989 alkaen. Suurin osa lähialueyhteistyöprojekteista tehdään Venäjän kanssa ja yhteistyön painopisteitä ovat lapsen oikeuksien edistäminen, tiedonvaihto ja osaamisen vahvistaminen. Muun muassa tätä tarkoitusta varten on perustettu Venäjä-työryhmä.

FICE – Sijaishuollon toimijoiden järjestön toiminnan keskiössä ovat olleet sijaishuollon laatukysymykset. FICE on toiminut pitkälti vapaaehtoisvoimin, kansallisten FICE-jäsenten aktiivisuus ja asiantuntemus on ollut toiminnan edellytys. Viime vuosien aikana lastensuojelun ja sijaishuollon rakennemuutoksen myötä huomiota on kiinnitetty entistä enemmän vanhempien kanssa tehtävään työhön sekä perheiden jälleenyhdistämiseen. Lastensuojelun Keskusliitto on osallistunut säännöllisesti FICEn kansainvälisiin seminaareihin ja kokouksiin, tuottanut tietoa sijaishuollon kysymyksistä ja näkökulmista verkoston käyttöön sekä osallistunut kahdenkeskisiin vaihto-ohjelmiin.

IFCOKansainvälisen perhehoidon järjestössä on keskusliiton lisäksi mukana suomalaisia perhehoidon toimijoita. PRIDE-menetelmä on tuotu Suomeen IFCOn kontakteja hyödyntäen. Perhehoidon ensisijaistaminen suomalaiseen lainsäädäntöön on nostanut verkoston merkityksen tärkeäksi.

OMEPOMEP on vuonna 1948 perustettu varhaiskasvatuksen maailmanjärjestö, joka puolustaa ja edistää lapsen oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen (alle 8-vuotiaat) sekä lasten hyvinvointia. OMEP:issa toimitaan sen puolesta, että jokaisella lapsella on oikeus osallisuuteen, leikkiin ja oppimiseen. Suomen OMEP toimikunta toimii Lastensuojelun Keskusliiton alaisuudessa yhdistäen laajasti varhaiskasvatuksen eri toimijoita.