Siirry sisältöön

Organisaatio

Keskusliiton ylin päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous, jossa valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä hyväksytään vuosikatsaus, toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös.

Hallitus ja työvaliokunta

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 varsinaista jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus hoitaa, valvoo ja kehittää yhdistyksen asioita yhdessä työvaliokunnan kanssa, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, toinen varapuheenjohtajista ja kaksi hallituksen jäsentä. Työvaliokunta valmistelee asioita hallitukselle sekä tukee toimiston, työryhmien ja toimikuntien työtä. Yhdistyksen kokouksen, hallituksen ja työvaliokunnan tehtävät on tarkemmin määritelty säännöissä.

Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet ovat (suluissa toimikausi):

Puheenjohtaja

Professori Pentti Arajärvi (2016–18)

1. varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Pia Sundell, Baranvårdsföreningen i Finland r.f.
2. varapuheenjohtaja: Lastensuojelupalveluiden päällikkö Mari Ahlström, Espoon kaupunki

Jäsenet

Johtaja Kim Berglund, Perhekuntoutuskeskus Lauste (2016–18)
Henkilökohtainen varajäsen: Lasten- ja nuortenkoti Vanamon esimies Kristiina Keppo, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry (2016–18)
Henkilökohtainen varajäsen: Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, Helsingin kaupunki

Johtaja Tina Mäkelä, Suomen Uusperheellisten liitto (2016–18)
Henkilökohtainen varajäsen: Toiminnanjohtaja Jari Ketola, Pesäpuu ry

Kehitysjohtaja Mikko Oranen, Nuorten Ystävät (2016–18)
Henkilökohtainen varajäsen: Toiminnanjohtaja Tuula Kumpumäki, Yhteiset Lapsemme

Lastensuojelupalveluiden päällikkö Mari Ahlström, Espoon kaupunki (2017-19)
Henkilökohtainen varajäsen: Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto

Pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto (2017-19)
Henkilökohtainen varajäsen: Puheenjohtaja Johanna Laisaari, Suomen Vanhempainliitto

Toiminnanjohtaja Kai Laitinen, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry (2017-19)
Henkilökohtainen varajäsen: Toiminnanjohtaja Pauliina Lehtinen, KASPER – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (2017-19)
Henkilökohtainen varajäsen: Päällikkö, Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus, Tuija Rinkinen, Väestöliitto

Toiminnanjohtaja Pia Sundell, Baranvårdsföreningen i Finland r.f. (2018–20)
Viestintäpäällikkö Katri Korolainen, Nuori kirkko ry

Toiminnanjohtaja Pertti Kukkonen, Auta Lasta ry (2018-20)
Hallituksen puheenjohtaja Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Toimitusjohtaja Marja Pajulahti, SOS-Lapsikyläsäätiö (2018-20)
Toiminnanjohtaja Heidi Nygren, Kalliolan setlementti

Johtava sosiaalityöntekijä Satu Hartikainen, Kotkan kaupunki (2018-20)
Toiminnanjohtaja Pauliina Lampinen, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajat:

Erikoistutkija Tarja Heino
Henkilökohtainen varajäsen: Johtaja Matti Salminen, Valtion koulukodit

Henkilökunta

Yhdistyksen toimiston toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja.

Ohjelmatiimi vastaa sisältöpalveluiden toteuttamisesta toimintasuunnitelman mukaisesti.

Talous- ja toimistotiimi vastaa toimiston ja keskusliiton tukipalveluista.

Viestintätiimi vastaa organisaatiosta ulospäin tehtävästä viestinnästä ja tietopalveluiden kehittämisestä sekä tuottaa viestinnän tukipalveluita muulle organisaatiolle.

Jäsenyhteisöt ja neuvottelukunnat

Keskusliitolla on 93 jäsenjärjestöä ja 38 kunta- tai kuntayhtymäjäsentä.

Neuvottelukuntien tehtävä on varmistaa keskusliiton yhteys jäseniinsä ja lasten suojelun arkeen sekä edistää alan verkostoitumista ja uusimman tiedon välittämistä. Lapsen oikeuksien sopimus ja kansainväliset kysymykset ovat läpileikkaavina teemoina kaikissa neuvottelukunnissa. Myös lasten osallisuuden edistäminen on osa kaikkien neuvottelukuntien toimintaa. Neuvottelukunnat kootaan keskusliiton hallituksen päätöksellä ja ne kokoontuvat 3-4 kertaa vuodessa. Neuvottelukunnat ovat:

Lastensuojelun neuvottelukunta
Sihteerit: Susanna Hoikkala ja Julia Kuokkanen

Lastensuojelun neuvottelukunta keskittyy seuraavan kaksivuotiskautensa aikana erityisesti sijaishuollon kysymyksiin. Neuvottelukunnan työskentelyssä painottuvat kysymykset, jotka liittyvät lapsen asemaan sijaishuollossa, laadukkaiden perhe- ja laitoshoitopalveluiden takaamiseen ja riittävien toimintaedellytysten turvaamiseen.

Lastensuojelun toimeenpanon neuvottelukunta
Sihteerit: Miia Pitkänen ja Sari Hanhinen

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida lastensuojelun toimeenpanoa erityisesti johtamisen ja organisaatioiden näkökulmista. Keskeistä on tarkastella ja tuoda esiin lapsen oikeuksien ja edun näkökulmaa mm. palveluiden järjestämisessä, kunta-, sote- ja lakiuudistusten sekä muiden lastensuojelussa tapahtuvien muutosten yhteydessä. Neuvottelukunnassa pyritään vahvistamaan ja lisäämään kuntien ja järjestöjen keskinäistä vuoropuhelua ja jakamista lastensuojelun toimeenpanoon liittyvissä asioissa.

Ehkäisevän työn neuvottelukunta
Sihteerit: Kaisu Muuronen ja Sauli Hyvärinen

Ehkäisevän työn neuvottelukunnan painopistealueena on perheiden ja vanhemmuuden tukeminen, jota tarkastellaan erityisesti lapsen edun näkökulmasta. Neuvottelukunnan toiminta käsittelee myös kaltoinkohtelun ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä.