Siirry sisältöön

Strategia

Lasten suojelu on arkista tekemistä, arjen asioiden hoitamista. Se on suojelemista väärinkäytöltä ja haitallisilta olosuhteilta. Se on myös positiivista suojelua – voimaannuttavaa, ennakoivaa ja ongelmia ehkäisevää toimintaa.

Lastensuojelun Keskusliittoon kohdistuu yhä enemmän odotuksia nopeasta ja asiantuntevasta viestinnästä sekä toimialan sokeiden pisteiden havaitsemisesta ja esille nostamisesta. Lisäksi odotetaan muiden toimijoiden avustamista ja vahvaa roolia koordinoinnin ja yhteistyön edistäjänä.

Painopiste on siirtynyt lastensuojelusta lasten hyvinvoinnin turvaamiseen. Lapsen, perheen ja yhteiskunnan tasolla olisi parempi, jos lastensuojelun resursseja osoitettaisiin nykyistä enemmän ehkäisevään lastensuojelutyöhön. Eri osapuolten yhteistoiminnan tuloksena tarve korjaavaan työhön vähenisi.

Keskusliitto toimii riippumattomana yhteistyön edistäjänä ja valmistelee asioita, jotka auttavat jäsenyhteisöjä saavuttamaan tavoitteensa entistä paremmin.

Visio

Visiomme strategiakaudella 2014–2018 on seuraava:

Tavoittelemme yhteiskunnassa tilannetta, jossa lasten tarpeet on aidosti asetettu etusijalle päätöksenteossa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vuoden 2018 loppuun mennessä lapsivaikutukset ja perhevaikutukset huomioidaan kuntapäätöksissä ja valtiollisissa päätöksissä konkreettisesti ja että arviointituloksista ja päätösten perusteluista kommunikoidaan aktiivisesti.

Lasten ja perheiden tarpeet tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa, ei pelkästään perinteisissä lasten asioissa. Lastensuojelun Keskusliitto seuraa vision toteutumista esimerkiksi määrittelemällä, mitkä indikaattorit valitaan vision toteutumisen todentamiseen ja mikä on kriteerien tavoitetaso. Lapsivaikutusten esille nostamisen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka perusteella saadaan päättäjät, asiantuntijat ja media konkreettisesti reagoimaan lasten ja perheiden tarpeisiin.

Missio

Lastensuojelun Keskusliiton missiona on kehittää lastensuojelua ja edistää yhteistoimintaa alalla toimivien järjestöjen ja muiden yhteisöjen kesken lapsen edun ja oikeuksien toteuttamiseksi.

Yhdistyksen säännöissä määrättyihin tehtäviin kuuluu yhteistyön kehittäminen edellä mainittujen toimijoiden sekä kuntien ja valtion viranomaisten kesken.

Keskusliitolla on merkittävä rooli vaikuttajana, yhteistyön edistäjänä ja lapsen oikeuksien edunvalvojana esimerkiksi julkisten palveluiden tuottamistilanteissa.

Lastensuojelun Keskusliitto toimii sen puolesta, että

  • lapsi saa yhteiskunnassa tarvitsemansa suojelun omista lähtökohdistaan riippumatta
  • lapsen painoarvo lisääntyy kaikessa päätöksenteossa
  • lapsen aktiivinen rooli yhteiskunnassa toteutuu.

Keskusliitto päivitti vuoden 2013 aikana strategiaansa. Edellinen Lapsen hyvä elämä 2015 -toimintalinjaus on sisällöltään edelleen tärkeä, mutta lastensuojelun toimintaympäristö on sen valmistumisen jälkeen muuttunut voimakkaasti.

Tutustu Lapsi 2018 -strategiaan.