Hyppää sisältöön

Ilman huoltajaa tulleiden aikuistuvien nuorten tukea ei tule leikata

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
23.10.2023
Ilman huoltajaa tulleiden aikuistuvien nuorten tukea ei tule leikata

Esitysluonnos esittää muun muassa, että kotoutumislain piirissä olevien henkilöiden palveluiden järjestämisestä kunnille ja hyvinvointialueille maksettavan laskennallisen korvauksen korvausaikaa lyhennettäisiin ja että kunta tai työvoimaviranomainen voisi periä kotoutuja-asiakkaalta maksun käyttämättä jätetystä palvelusta, mikäli siitä on aiheutunut kunnalle tai työvoimaviranomaiselle tulkitsemiskustannuksia. Ilman huoltajaa tulleiden nuorten aikuistumisen tuen yläikäraja laskettaisiin 25 ikävuodesta 23 ikävuoteen.

Keskusliitto toistaa kantansa, jonka se on antanut jo luonnokseen valtioneuvoston selonteoksi kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista sekä luonnokseen uudeksi kotoutumislaiksi.

Selonteko ja uusi laki lähtevät ajatuksesta, että kotoutumistuki toimii kannustinloukkuna. Tämä on linjassa nykyisen hallitusohjelman kanssa, jossa kaikkien tukien leikkaamista esitetään kannustimena ja perustellaan työllistämisellä.

Keskusliitto katsoo, ettei kotoutumisajan lyhentäminen sinällään nopeuta kenenkään kotoutumista, ellei kotoutumista tukevia palveluja lisätä vastaavasti. Vanhempien kotoutumisen vaikeutumisella voi olla kielteisiä seurauksia lasten hyvinvointiin ja koulutukseen.

Keskusliitto huomauttaa, että Lapsen oikeuksien komitea kiinnittää tuoreissa loppupäätelmissään huomiota maahanmuuttajalasten asemaan ja vaatii Suomea varmistamaan heidän oikeuksiensa toteutumisen, muun muassa välttämällä haavoittuvassa asemassa oleviin kohdistuvia leikkauksia. Lapsen oikeuksien sopimuksen tulkintaa ohjaavassa yleiskommentissaan koskien lapsibudjetointia komitea painottaa, että talouskriisien aikana tulee varmistaa, että heikennykset kohdistuvat viimeisenä lapsiin ja erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin.

Keskusliitto vastustaa ilman huoltajaa tulleiden aikuistuvien nuorten tuen ikärajan laskemista.

On pieni joukko nuoria, jotka todella tarvitsevat tukea juuri nuo ikävuodet, joista ollaan nyt leikkaamassa. Asiaa on relevanttia tarkastella perus- ja ihmisoikeuksien heikennyskiellon valossa, sillä nuoret ovat saaneet subjektiivisen oikeuden palveluihin lailla, joka on jo vahvistettu – olkoonkin, että se tulee voimaan 1.1.2025.

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje