Hyppää sisältöön

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteuttamisessa huomioitava muut kokeilut ja kokonaistulokset

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen arki
Lausunnot ja kuulemiset
1.7.2020
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteuttamisessa huomioitava muut kokeilut ja kokonaistulokset

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriön hallituksen esitysluonnokseen, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Samalla muutoksia tetäisiin varhaiskasvatuslakiin.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää perusteltuna, että hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamista selvitetään kokeilun kautta. Samaan aikaan käynnissä on kuitenkin myös 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu. Näiden kokeilujen yhteensovittaminen ja tulosten arviointi kokonaisuutena on ensiarvoisen tärkeää, jotta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuutta voidaan kokeilujen jälkeen kehittää pitkäjänteisesti ja tutkimukseen perustuen. Jotta tämä toteutuu, tulee tutkimukselle ja arvioinnille varata riittävät resurssit. Lisäksi keskusliitto esittää, että jatkossa harkitaan koko säädöspohjan uudistamista. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, josta tulisi säätää saman lainsäädännön alla. Esiopetuksen varhentaminen ei saa johtaa oppivelvollisuusiän alentamiseen eikä lasten lisääntyvään arviointiin. Leikki eri muodoissaan ja leikkiin perustuva toiminta ovat kiinteä osa varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

On tärkeää, että kokeilussa kiinnitetään esityksen mukaisesti huomiota otannan maantieteelliseen, kielelliseen sekä erilaisten sosioekonomisten alueiden edustavuuteen.

Kokeilun rajaaminen vain niihin esiopetusta tarjoaviin toimipisteisiin, joissa lapsella on mahdollisuus osallistua esiopetuksen lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen, on perusteltu. Tämä on merkityksellistä mm. ryhmäkoon ja henkilöstömitoituksen näkökulmasta. Tehty rajaus tukee sitä, että esiopetuksen ja sen lisäksi järjestettävän varhaiskasvatuksen tulee muodostaa eheä kokonaisuus ja ne järjestetään samassa paikassa. Eheän päivän merkitys korostuu, mitä pienempi lapsi on kyseessä. Kokeilu ei poista tähän liittyviä epäkohtia yksivuotisen esiopetuksen osalta, mutta on toivottavaa, että se osaltaan ohjaa esiopetuksen ja sen lisäksi järjestettävän varhaiskasvatuksen järjestämistä.

Linjaus siitä, että kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa hyödynnetään yksivuotiseen esiopetukseen soveltuvia säännöksiä, on sinänsä selkeä, mutta tuo mukanaan tiettyjä pulmia. Yksi keskeinen kysymys liittyy esiopetusta antavan opettajan kelpoisuusvaatimuksiin. Mitä nuoremmista lapsista on kyse, sitä keskeisempää on, että opettajilla on riittävästi varhaispedagogista osaamista. Tällä hetkellä esiopetusta on kelpoinen antamaan myös opettaja, jolla on luokanopettajan kelpoisuus.

Esitykseen liittyvät kirjaukset kolmiportaisesta tuesta ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisesta ovat tervetulleita ja luovat hyvän mahdollisuuden kehittää eri sektoreiden välisiä yhteistyökäytänteitä koko perhe huomioiden. Tälle tulee varata riittävät resurssit. Samalla Lastensuojelun Keskusliitto muistuttaa, että varhaiskasvatuslain kirjaukset liittyen lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen tulee uudistaa pikaisesti.

Kuntien rooli on kokeilun käytännön toteutuksen näkökulmasta keskeinen. On ensiarvoisen tärkeää, että kokeiluun varataan riittävät resurssit myös valtionhallinnosta. Tarvitaan selkeä kansallinen ohjaus ja linjaukset, joiden pohjalta kunnat voivat informoida lapsia ja heidän huoltajiaan yhtenäisesti. Ohjeistusta tulee olla saatavilla mm. usealla kielellä, jotta se tavoittaa kaikki perheet. Yhtenäisiä toimintatapoja tarvitaan linjaamaan toimintaa myös mm. niissä tilanteissa, joissa lapsi asuu esim. vuoroviikoin vanhempiensa luona ja osallistuu varhaiskasvatukseen kahdessa eri toimipisteessä tai kahden eri kunnan alueella.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää hyvänä kirjausta siitä, että kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuminen ei poista kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaista hoitorahan sisarkorotusta. On tärkeä pohtia, miten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen voitaisiin mm. sisarkorotuksen säilymisen avulla tukea laajemminkin. Lisäksi keskusliitto pitää tärkeänä, että kokeilun aikana löydetään perheiden kannalta toimivat ratkaisut vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetuksen järjestämiseen. Myös osapäiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen erillinen suhdeluku 1/13 on poistettava, sillä perusteita eri mitoitukseen verrattuna kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ei ole.

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje