Hyppää sisältöön

Kelpoisen ja pysyvän henkilöstön turvaaminen varhaiskasvatuksessa on tärkeää

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
7.05.2024
Kelpoisen ja pysyvän henkilöstön turvaaminen varhaiskasvatuksessa on tärkeää

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on muuttaa varhaiskasvatuslakia niin, että henkilöstön suhdelukutarkastelu muutettaisiin päiväkotikohtaisesta ryhmäkohtaiseen. Lisäksi kansalaisaloitteessa esitetään, että suhdeluvun tulee toteutua koko päivän ajan ja tämä pitää huomioida lapsiryhmän henkilökunnan määrässä.

Erityisenä huolena kansalaisaloitteen (eduskunta.fi) tekijät nostavat esille henkilöstön riittämättömän määrän lapsiryhmissä. Aloitteen mukaan vaje henkilöstössä aiheuttaa sen, että vaatimus turvallisesta varhaiskasvatusympäristöstä ei voi toteutua ja se johtaa myös henkilöstön uupumiseen.

Kelpoinen ja pysyvä henkilöstö on yksi keskeinen varhaiskasvatuksen laatutekijä ja laadukkaan toiminnan perusta. Lastensuojelun Keskusliitto pitääkin keskeisenä, että kansalaisaloitteen tekijöiden esille nostama huoli otetaan vakavasti ja tehdään toimenpiteitä riittävän ja hyvinvoivan sekä kelpoisen henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden takaamiseksi ja näin vahvistetaan jokaisen lapsen oikeutta korkeatasoiseen varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuslain toimeenpanon ohjausta ja valvontaa tulee vahvistaa

Jo nykyinen lainsäädäntö mahdollistaisi riittävän henkilöstön lapsiryhmissä, mikäli sitä tulkittaisiin lainsäätäjän tahtotilan sekä aluehallintoviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti. Näin ollen Lastensuojelun Keskusliitto ei usko, että esitetty lainsäädännön tiukentaminen olisi kaikilta osin toimivin keino ratkaista esitetyt, muun muassa henkilöstön riittävyyteen liittyvät haasteet.

Näkemyksemme mukaan huomiota tulee kiinnittää ennen kaikkea varhaiskasvatuslain toimeenpanoon vahvistamalla ohjausta ja valvontaa niin kuntien kuin yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien suuntaan. Lisäksi on keskeistä, että kunnissa osoitetaan riittävät resurssit varhaiskasvatuksen toimeenpanoon, jotta se voi toteutua varhaiskasvatuslain asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Osa-aikaista varhaiskasvatusta koskevasta erillisestä suhdeluvusta tulee luopua

Lastensuojelun Keskusliitto pitää kannatettavana ehdotusta siitä, että osapäiväisiä kolme vuotta täyttäneitä lapsia koskevasta suhdeluvusta 1:13 luovutaan. Kaikilla kolme vuotta täyttäneillä tulisi olla sama suhdeluku 1:7 riippumatta siitä, kuinka monta tuntia päivässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen. Tämä on epäkohta, johon Lastensuojelun Keskusliitto on toistuvasti lausunnoissaan kiinnittänyt huomiota.

Koulutetun henkilöstön saatavuus tulee varmistaa turvaamalla koulutukselle riittävä ja ennakoitava rahoitus

Viime vuosien aikana varhaiskasvatusta on kehitetty aktiivisesti. On tärkeää, että nyt muutosten toimeenpanolle turvataan riittävä aika ja resurssit, myös henkilöstön osalta. Nykyinen lainsäädäntö luo henkilöstörakenteelle hyvän pohjan ja Lastensuojelun Keskusliiton näkemys on, että varhaiskasvatuksen voimassa olevaa henkilöstörakennetta ja alan kelpoisuusvaatimuksia ei pidä muuttaa. On tärkeä jatkaa tehtävänkuvien selkeyttämistä ja sitä kautta saada eri ammattiryhmien osaaminen täysimääräisesti käyttöön.

Tällä hetkellä on erityinen pula varhaiskasvatuksen opettajista. Vain riittävä ja pitkälle ennakoitava rahoitus varmistaa sen, että koulutukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja koulutusta kehittää pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että myös tulevaisuudessa on mahdollisuuksia kouluttautua alan sisällä.

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje