Hyppää sisältöön

Alaikäisavioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovuttava

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
27.11.2018
Alaikäisavioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovuttava

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut edunkunnan lakivaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 211/2018 vp). Hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottavaksi avioliittolain säännös, jonka mukaan oikeusministeriö voi erityisestä syystä myöntää alle 18-vuotiaalle luvan avioitua. Hallituksen esitykseen ei sisälly alaikäisen ulkomailla solmiman avioliiton tunnustamista koskevia säädösmuutoksia.

LSKL pitää kannatettavana alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luopumista. Samalla LSKL kuitenkin korostaa, että on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että ne yksittäiset nuoret, joita päätös poikkeuslupamenettelystä luopumisesta koskettaa, tulevat tunnistetuksi ja autetuksi tarkoituksenmukaisten lastensuojelun ja sosiaalihuollon palveluiden piirissä.

Kuten LSKL on oikeusministeriön arviomuistiosta (Alaikäisavioliittojen sääntelytarve) annetussa lausunnossaan tuonut esille, näyttäytyy poikkeuslupien myöntämismenettely selvästi ongelmallisena lapsen suojaamisen, syrjimättömyyden sekä osallisuuden näkökulmasta. Tilanne, jossa kansallinen lainsäädäntömme mahdollistaa avioliiton solmimisen alle 18-vuotiaan alaikäisen kanssa, näyttäytyy myös erikoiselta yleisen ihmisoikeuskehityksen ja Suomen kansainvälisten sitoumusten valossa. Kun otetaan lisäksi huomioon muissa Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta viime vuosina tehdyt lainmuutokset, ei pelkän alaikärajan asettamisen ja poikkeuslupamahdollisuuden säilyttämisen voisi katsoa olevan täysin yhtenevä nykyajan vaatimusten kanssa.

Ulkomailla solmittuja alaikäisavioliittoja koskeva sääntelykysymys vaatii jatkotarkastelua

Lastensuojelun Keskusliitto ei ole ottanut kantaa siihen, miten ulkomailla solmittujen alaikäisavioliittojen tunnustamiskysymys tulisi nimenomaisesti ratkaista. Kyse on varsin monisyisestä kysymyksestä, ja asian ratkaiseminen vaatii perusteellista vaikutusarviointia eri sääntelyvaihtoehtojen välillä. LSKL pitää kuitenkin tärkeänä, että tunnustamismenettelyyn liittyvä sääntelykysymys otetaan ministeriössä jatkokäsittelyyn viipymättä.

Koska Suomessa solmittavia avioliittoja koskevat sääntelyratkaisut ilmentävät osaltaan sitä, mitä pidetään oikeusjärjestyksessämme hyväksyttävänä ja vaikuttavat ne näin välillisesti myös ulkomailla solmittujen aviolittojen tunnustamista koskevaan harkintaan, olisi oikeusministeriön ja maistraattien yhteistyössä syytä päivittää ohjeistusta koskien alaikäisten ulkomailla solmimien avioliittojen rekisteröintiä heti siten, että ohjeistuksessa huomioidaan nyt esitetty muutos 18 vuoden ehdottomasta ikärajasta Suomessa solmittavien avioliittojen osalta.

Lue koko Lastensuojelun Keskusliiton lausunto HE 211/2018 vp (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje