Hyppää sisältöön

Päihde- ja mielenterveyslainsäädäntöä uudistettaessa on huomioitava lasten ja nuorten matalan kynnyksen palvelut

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
15.6.2022
Päihde- ja mielenterveyslainsäädäntöä uudistettaessa on huomioitava lasten ja nuorten matalan kynnyksen palvelut

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Lausunnossaan Keskusliitto painottaa lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisvaltaista tarkastelua.

Esityksen mukaan erityisesti lasten hyvinvointia tukisivat ehdotukset, jotka koskevat palvelujen antamista myös henkilön perheen ja läheisten tuen hoidon, avun ja tuen tarpeen perusteella. Lisäksi sosiaalihuoltolakiin ehdotettavissa mielenterveystyön ja päihde- ja riippuvuustyön toteuttamisen pykälissä viitattaisiin jo ennestään sosiaalihuoltolaissa olevaan 13 §:ään, jossa on säädetty lapsen ja hänen perheensä oikeudesta saada viipymättä lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Oikeus koskee mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluita yhtä lailla kuin muitakin sosiaalipalveluja.

Esityksen keskeiset ehdotukset

Esityksen tavoitteena on parantaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen saatavuutta, laatua ja tarpeen mukaisuutta sekä vahvistaa asiakkaan oikeuksia saada yhdenvertaisesti tarvitsemiaan palveluja kaikissa ikäryhmissä. Esityksen tavoitteena on myös selkeyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoimintaa siten, että se mahdollisimman hyvin loisi edellytykset jatkaa kehittämistyötä tulevilla hallituskausilla.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

Keskusliitto painottaa, että lasten huomioiminen aikuisten palveluissa, erityisesti päihde- ja mielenterveyspalveluissa on ensisijaisen tärkeää.  Aikuisille suunnattujen päihde- ja mielenterveyspalvelujen tulee myös varmistaa lapsen hyvinvoinnin kannalta oleellisen tiedon siirtyminen lastensuojeluun. Huolimatta siitä, että jo nykyisellään sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki velvoittavat selvittämään hoitoa tai palvelua saavan henkilön hoidossa olevan lapsen tilanteen, ei näin käytännössä ole aina toimittu. Esimerkiksi lastensuojelun työntekijöistä 85 prosentin mielestä lasten huomioiminen on riittämätöntä päihdepalveluissa ja 90 prosenttia koki lasten huomioimisen olevan riittämätöntä mielenterveyspalveluissa [i].

Keskusliitto esittää huolensa, että pelkästään nuorille suunnattuja korjaavia päihdepalveluita on Suomessa vain vähän tai ei ollenkaan. Esitys ei ole esittämässä tähän muutosta, vaan terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin ehdotetut muutokset kohdentuisivat kaikkiin ikäryhmiin.

Keskusliitto haluaa painottaa, että tilanne lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuudessa on ollut räjähdysherkkä jo pitkään. Terveydenhuoltolain mukaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoito tulee antaa kolmen kuukauden kuluessa hoidontarpeen toteamisesta, mutta todellisuudessa hoitoon pääsyä joudutaan odottamaan huomattavasti kauemmin [ii].

Keskusliitto haluaa myös esittää huolensa, että hoidontarpeeseen ei pystytä vastaamaan myöskään matalamman kynnyksen palveluissa. Kouluterveyskyselyn syyskuussa 2021 julkaistujen tulosten perusteella lapsilla ja nuorilla on kaikkialla Suomessa merkittäviä ongelmia päästä tarvitsemiensa mielenterveyspalvelujen piiriin. Keskusliitto painottaa, että jos lapsilla ja nuorilla ei ole mahdollisuutta saada riittävästi ja riittävän ajoissa ehkäisevää apua, ei erikoissairaanhoidolla jatkossakaan ole mahdollisuutta vastata lasten ja nuorten hoidon tarpeeseen. Lainsäädännöllä pitäisi pystyä velvoittamaan yhä enemmän lasten nopeaa tuen ja hoidon piiriin pääsemistä suoraan niissä instituutioissa tai niiden kautta, joissa lapsi arkisessa ympäristössään on. Jatkokehittämisessä tulisi yhdistää mm. opiskeluhuolto tiiviimmin muihin palveluihin.

Lähteet:

[i] Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 5/2019, Hyvää lastensuojelua, kiitos! (pdf)
[ii] THL, Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut – Erikoissairaanhoidon jonotilanne, psykiatria – THL kuutio- ja tiivistekäyttöliittymä (sampo.thl.fi)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje