Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus vahvistaisi lapsen oikeuksia

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
19.5.2022
Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus vahvistaisi lapsen oikeuksia

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon oikeusministeriön työryhmän luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta. Keskusliitto katsoo, että esitetyt muutokset vahvistaisivat lapsen oikeuksien toteutumista. Keskusliitto muistuttaa, että lasten ja nuorten on saatava tietoa sekä oikeuksistaan että oikeusturvakeinoistaan.

Luonnoksen keskeinen sisältö

Ehdotuksen tavoitteena on laajentaa yhdenvertaisuussuunnittelu ja yhdenvertaisuuden edistäminen koskemaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää ja tarkentaa kohtuullisia mukautuksia koskevaa sääntelyä niin, että se vastaa paremmin vammaisyleissopimusta. Tavoitteena on myös vahvistaa oikeusturvaa syrjintäasioissa. Lisäksi tavoitteena on kehittää lainsäädäntöä niin, että häirintään ja muuhun syrjintään voidaan puuttua myös silloin, kun se ei kohdistu yksittäiseen henkilöön. Tarkoituksena on myös selkeyttää varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan ja koulutuksen järjestäjän vastuuta puuttua tiedossaan olevaan häirintään.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden toteutumiseksi on tärkeää, että lainsäädäntö on selkeää ja yhdenmukaista eri syrjintäperusteiden osalta, myös siltä osin, mitä tulee viranomaisten velvollisuuksiin. Keskusliitto kannattaa yhdenvertaisuussuunnitteluvelvollisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen velvollisuuden laajentamista koskemaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palvelun tuottajia. Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että velvoite vahvistaisi lapsen oikeuksien toteutumista, erityisesti syrjimättömyyttä. Lasten ennakollinen oikeusturva vahvistuu, kun varhaiskasvatusyksiköissä määritellään, miten yhdenvertaisuutta edistetään, miten syrjintä tunnistetaan ja miten siihen puututaan.

Esityksessä ehdotetaan, että kunta vastaisi siitä, että sen alueella toimiville perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen toimijoille laaditaan toimipaikkakohtaisen suunnitelman sijaan yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa yhteiset yhdenvertaisuussuunnitelmat. On perusteltua, että erityisesti pienten toimijoiden osalta kunnalla on suurempi vastuu yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta. Samalla herää kuitenkin kysymys siitä, jäävätkö kuntatasoiset yhdenvertaisuussuunnitelmat liian yleiselle tasolle. Ratkaistavaksi jää, miten huolehditaan siitä, että yhdenvertaisuussuunnitelma kiinnittyy riittävästi jokaisen perhepäivähoito- ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatusyksikön arkeen ja edistää yhdenvertaisuutta.

Keskusliitto kannattaa häirinnän määritelmän muuttamista niin, että se sisältäisi myös ihmisryhmään kohdistuvan häirinnän. On tärkeää, että tällaiseen toimintaan voidaan puuttua ilman, että yksittäinen ihminen joutuu laittamaan itsensä likoon ja mahdollisesti alttiiksi esimerkiksi maalitukselle. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla tällaisen edellyttäminen olisi täysin kohtuutonta. Keskusliitto muistuttaa, että oikeuksien toteutuminen edellyttää, että työntekijät, vanhemmat ja lapset itse ovat tietoisia lapsen oikeuksista ja oikeusturvakeinoista.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula ratkaistava

Lastensuojelun Keskusliitto haluaa korostaa, että tavoitteiden toteutuminen edellyttää paitsi riittävää informaatio-ohjausta, myös riittävää työntekijämäärää. Koko yhteisö ei voine sitoutua yhteiseen suunnitelmatyöhön eikä saavuttaa tavoitteita, mikäli toimintaa toteutetaan jatkuvasti vajaalla henkilöstömäärällä. Ajankohtainen kysymys varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta ja henkilöstön vaihtuvuudesta on siten myös tässä mielessä yhdenvertaisuuskysymys.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje