Siirry sisältöön

Kaikille eväät elämään -avustusohjelma

Kaikille eväät elämään – avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi (2017-2020) edistää lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja torjuu ylisukupolvista syrjäytymistä. Ohjelmaa rahoittaa STEA. Ohjelma kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaan.

Ohjelmassa on mukana 23 lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevän järjestön kehittämishanketta. Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi ohjelman toteutusta ja tukee hankkeiden kehittämistyötä, osaamista ja verkostoitumista sekä viestii hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista.

Seuraa Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa sosiaalisessa mediassa FacebookissaTwitterissä ja tunnisteella #kaikilleeväätelämään.

Ohjelmahankkeet

ALISA – Alaikäiset sairasta omaistaan hoitavat -projekti, Joensuun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Projekti lisää tietoisuutta ja kehittä keinoja tunnistaa, tavoittaa ja tukea nuoria hoivaajia ja heidän perheitään. Tavoitteena on luoda Pohjois-Karjalaan nuoria hoivaajia ja heidän perheitään kohtaavista toimijoista 4T-malli, jossa nuoret hoivaajat ja heidän perheensä tunnistetaan, tavoitetaan ja osataan ohjata asianmukaisten palveluiden sekä projektissa yhteistyössä kehitettävien ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen tukitoimien piiriin. ALISA on Joensuun seudun omaishoitajat ry:n koordinoima yhteistyöhanke, jossa kumppaneina ovat Siun sote, Omaishoitajaliitto ry, Joensuun kaupungin toimijoita sekä useita Pohjois-Karjalassa toimivia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.

Erityistä Energiaa -hanke, Oulun seudun omaishoitajat ry

Hanke tähtää erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla. Hanke vahvistaa erityislapsiperheiden voimavaroja, vahvuuksia sekä sisäistä vuorovaikutusta ennaltaehkäisevällä kotona tapahtuvalla erityislapsiperhetyön interventiolla. Kohderyhmänä ovat ilman omaishoidontukea olevat erityislapsiperheet ja heidän perheyhteisönsä, joissa on alle 29 -vuotias kotona asuva erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Toiminnassa huomioidaan erityisperheiden moninaisuus esimerkiksi yhden vanhemman perheet, yksinhuoltajaperheet, maahanmuuttajataustaisuus, eroperheet, monilapsisuus jne.

Ero lapsiperheessä – Pohjanmaa -hanke, Vaasan ensi- ja turvakoti ry

Ero lapsiperheessä -hanke kehittää ja toteuttaa kansalaislähtöistä eroauttamista. Tavoitteena on tarjota tukea perheille ja erityisesti lapsille eroprosessin kaikissa vaiheissa. Projektissa toteutetaan erityisesti varhaisen vaiheen eroauttamista. Lisäksi hanke järjestää säännöllisesti vertaisryhmiä vanhemmille sekä lapsille.

Eväitä arkeen – romaniperhetyön projekti, Romano Missio ry

Romaniperhetyön toiminta-alueena on Helsinki, Vantaa ja Espoo. Perhetyöprojektin toimintamenetelminä käytetään erilaisia yleisiä perhetyön menetelmiä ja välineitä, kunkin perheen yksilöllisen tarpeen mukaan. Toiminnasta saatuja tuloksia ja palautteita hyödyntäen kehitetään romanilähtöistä perhetyömallia.

Kaikkien naisten talo, Turun valkonauha ry

Hanke keskittyy erityisen haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän perheidensä tukemiseen Turussa päiväkeskustoiminnan käynnistämisen avulla. Hankkeessa tuetaan naisten ja heidän perheidensä osallisuutta luomalla konkreettinen palvelu, johon on mahdollista kiinnittyä. Päiväkeskuksessa on tarjolla apua kokonaistilanteen selvittämiseen sekä ammatillista tukea ja neuvontaa. Työmuotona on myös pienryhmätoimintaa ja yksilötyötä. Toiminnassa koulutetaan vapaaehtoisia tueksi kohderyhmälle.

Kummiperhetoiminta, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö

Kummiperhetoiminta tarjoaa yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen tulleelle nuorelle mahdollisuuden päästä kokemaan suomalaista perhe-elämää ja arkea. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Lasinen lapsuus – Haastava arki -hanke, A-Klinikkasäätiö

Hanke käynnistää lapsuuden kodin päihteidenkäytöstä laiminlyöntiä kokeneiden perheellistyvien ja perheellisten nuorten aikuisten ohjattua vertaisryhmätoimintaa. Hanke tarjoaa vertaisryhmien osallistujille mahdollisuuden arjenhallintaa ja perhearkea varjostavien lapsuuden kokemusten jakamiseen ja uusien toimintamallien löytämiseen ohjatussa vertaistukiryhmässä. Hanke tukee nuorten perhettä suunnittelevien sekä pikkulapsiperheiden arkea
tarjoamalla konkreettista apua arjen haasteisiin niin kodin- kuin lastenhoidossa. Lisäksi hanke ehkäisee ongelmien sukupolvista siirtymistä tukemalla nuoriaperheellistyviä, vanhempia ja vanhemmuutta.

Leiritoiminta perheitä tukemassa -hanke, Lasten Kesä ry

Hankkeen aikana järjestetään noin 25 viikonloppuleiriä haasteellisissa elämäntilanteissa eläville perheille. Ensimmäisen viikonlopun aikana perheiden tarpeita ja toiveita kartoitetaan ja seuraavat viikonloput räätälöidään eri järjestöjen osaamisen avulla vastaamaan perheiden tarpeita. Perheet voivat valita itse omien tarpeiden ja aikataulujen mukaan kuinka moneen viikonloppuun osallistuvat. Toiminta yhdistää asiantuntija-avun, vertaistuen sekä virkistyksen.

Linkki-hanke, Suomen pakolaisapu ry

Linkki-hankkeen työntekijät tarjoavat kulttuuritulkkausta päiväkodeissa ja kouluissa. Hanke on maahanmuuttajaperheiden tukena päiväkoti- ja koulumaailmassa sekä palvelujärjestelmässä. Hanke tukee myös opetushenkilökuntaa vanhempainilloissa, henkilökunnan ja perheiden tapaamisissa ja puhelinkonsultoinnin kautta. Työmuoto on liikkuva – apua annetaan siellä, missä sitä tarvitaan. Linkki järjestää myös keskustelutilaisuuksia mm. pakolaisuudesta ja maahan muuttaneiden perheiden tilanteesta Suomessa sekä teemallisia ryhmätapaamisia maahanmuuttajaperheille.

LOISTE-hanke, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

LOISTE-hanke antaa perheille mahdollisuuksia loistaa. Hankkeessa tuetaan lapsiperheitä, joissa lapsella on jokin neuropsykiatrinen häiriö tai sellaisen piirteitä, ja jotka ovat suuressa riskissä uupua ja syrjäytyä yhteisöistä. Näissä perheissä arki on erittäin kuormittavaa, eikä palvelujärjestelmä vielä nykyisellään pysty vastaamaan perheiden tuen tarpeisiin. Hanke luo perhelähtöisen ja vahvuusperustaisen valmennusmallin (LOISTE), joka pohjautuu ratkaisukeskeiselle ajattelu- ja toimintatavalle sekä positiivisen psykologian ja pedagogiikan ajatuksille. Hanke nostaa perheet oman elämänsä suunnittelun ja toteuttamisen keskiöön ja vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä perheiden tukemiseksi.

Lähiöinnostajat, Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistys ry

Lähiöinnostajat lisäävät lähipalveluita, hyvinvointia ja osallisuutta haasteellisessa tilanteessa oleville perheille vapaaehtois- ja vertaisvoimin. Tätä on käytännössä esimerkiksi se, että lapsilla ja nuorilla on kavereita ja harrastus mahdollisimman lähellä. Hanke toimii Oulussa Puolivälinkankaan pilottialueella.

Minullakin on kerrottavaa – harrastuksesta iloa ja sisältöä lapsen elämään, Pienperheyhdistys ry

Minullakin on kerrottavaa – harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään -hankkeessa autetaan lasta löytämään ja aloittamaan mieleisensä harrastus. Hankkeen tavoitteena on, että yhden vanhemman perheiden lapset löytävät säännöllisen harrastuksen, jonka jatkuvuus pyritään turvaamaan tukemalla vanhemman jaksamista. Hankkeen aikana lapsi saa mahdollisuuden tutustua erilaisiin harrastuksiin sekä kiinnostua ja innostua uusista asioista. Perheet löytävät apua arjen haasteisiin ja vanhempi saa tukea omaan jaksamiseensa. Toiminnan kohderyhmänä on pääkaupunkiseudun haavoittuvissa olosuhteissa elävät yhden vanhemman perheet, joiden 7-12 vuotiailla lapsilla ei ole harrastuksia ja joiden vanhemmalla ei ole voimavaroja tukea lasta harrastuksen löytämisessä tai säännöllisessä harrastamisessa.

#Munperheet – Kohti suunnitelmallista perheen jälleenyhdistämistä -hanke, Pesäpuu ry

#Munperheet – Kohti suunnitelmallista perheen jälleenyhdistämistä -hankkeen nimi kuvaa perhehoitoon sijoitetun lapsen mieleen samanaikaisesti mahtuvia, rinnakkaisia perheitä. Lapsella saattaa olla elämässään ’monia perheitä’, jotka ovat kaikki tärkeitä ja rakkaita. #Munperheet työskentelee Tampereen kaupungin ja useiden muiden kumppaneiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä suunnitelmallisten perheen jälleenyhdistämisten lisääntymiselle lastensuojelun perhehoidossa. Joskus aikuisten väliset suhteet voivat olla ristiriitaisia ja lapsen voi olla hankalaa kertoa omaa mielipidettään asumisesta, läheisistä ihmisistä tai heidän tapaamisesta. #Munperheet pyrkii luomaan toimintamallin, jonka avulla aikuiset, niin ammattilaiset kuin kaikki vanhemmatkin voivat toimia lapsen edun mukaisesti perheen jälleenyhdistämisissä.

Oikeus turvallisempaan arkeen -hanke, Irti huumeista ry

Oikeus turvallisempaan arkeen -hanke tukee kahdeksaa perhettä, joissa vähintään toinen vanhemmista on käyttänyt aiemmin huumeita ja ollut kuntoutusprosessissa vähintään vuoden. Kohderyhmään kuuluvat perheet, joissa on vähintään yksi 2-15-vuotias lapsi. Hanke tukee perheitä ammatillisen tuen ja ohjauksen, lapsille suunnatun vapaaehtoistyön ja vertaistuen avulla.

Sataperhe-hanke, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry

Sataperhe on satakuntalaisten järjestöjen yhteinen hanke, jossa kehitetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarpeisiin vapaaehtoistyöhön perustuvaa tukihenkilö-, tukiperhe- ja perheverkostotoimintaa. MLL:n Satakunnan piiri ry. koordinoi hanketta. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla perheet saavat tarvitessaan tukea helposti ja mutkattomasti. Hankkeessa keskitytään ennaltaehkäisevään tukihenkilötoimintaan lapsille, nuorille ja perheen aikuisille ennen kuin elämäntilanne kriisiytyy. Tavoitteena on, että lapsi, nuori tai vanhempi voivat itse hakea tukihenkilöä.

Soppaa ja sympatiaa, Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry

Soppaa ja sympatiaa -hanke tarjoaa päiväkoti-ikäisten lasten perheille ilmaisen päivällisen ja mukavaa yhdessäoloa sekä tekemistä. Toiminta toteutetaan kuudessa Turun alueen päiväkodissa hoitopäivän jälkeen. Toimintaan ovat tervetulleita päiväkotien asiakasperheiden kaikki perheenjäsenet. Toimintakertoja pidetään päiväkodeissa noin kaksi kertaa kuukaudessa. Hankkeen tavoitteena on tukea turkulaisten perheiden vanhemmuutta ja vahvistaa heidän omia voimavarojaan. Tavoitteena on vähentää yksinäisyyden uhkaa, ja lisätä perheiden positiivisia ihmissuhteita sekä vertaistukea lähiympäristössä.

Toivosta turvaa -hanke, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Kun perheenjäsen sairastuu, muun perheen kokemus jää usein taka-alalle palvelujen piirissä. Toivosta turvaa -hankkeessa tuetaan lapsiperheitä voimaan kokonaisvaltaisesti entistä paremmin. Kokemusasiantuntijuuden tuoma toivo ja tuki vahvistavat lapsiperheiden kokemaa turvaa. Toivosta turvaa -hanke on Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n yhteistyöhanke.

Tukea ja turvaa tässä ja nyt – lapsi ei voi odottaa!, Lahden Ensi- ja turvakoti ry

Hankkeessa lapsityöntekijä työskentelee lähisuhde- ja perheväkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneiden lasten kanssa. Toimintamuotoja ovat yksilötyö lapsen kanssa, ryhmätoiminta ja kartoittava työ. Työskentely on osallistavaa ja voimavaraistavaa. Jokaiselle lapselle pyritään löytämään mieluisa ja yksilöllinen tapa työstää kokemuksiaan. Lapselle annetaan mahdollisuus käsitellä tunteitaan turvallisesti, omaan tahtiinsa. Tapaamisissa käytetään lapselle ominaisia, toiminnallisia ja luovia työskentelytapoja. Työskentelyn aikana lapsi saa tehdä oman tarinansa näkyväksi ja jäsentää sen ikätasoaan vastaavalla tavalla. Lapsen vanhempien kanssa tehdään avointa yhteistyötä ja heitä tuetaan kannustavaan kasvatukseen.

Turun Tyttöjen Talon Kotinuorisotyö, Auralan Nuoret ry

Kotinuorisotyön kohderyhmänä ovat Varissuolla ja lähiseudulla asuvat 5.-9.-luokkalaiset maahanmuuttajataustaiset tytöt, jotka viettävät lähes kaiken vapaa-aikansa kotona. Hanke luo luottamuksellinen ja avoimen suhteen tyttöön ja tytön perheeseen. Ensimmäinen tapaaminen voi olla missä tahansa yhdessä sovitussa paikassa esimerkiksi koululla ja sen jälkeen tytön perheen kotona. Tapaamiskerroilla tehdään samanlaisia juttuja, kuin mitä tehdään Tyttöjen Talon avoimessa toiminnassa, esimerkiksi autetaan läksyissä, leivotaan tai askarrellaan. Toiminnan tavoitteena on tytön elinpiirin laajeneminen ja mielekkään vapaa-ajan tekemisen löytyminen. Tärkeää on kannustaa tyttöä tekemään asioita itsenäisesti ja osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin, mikä tukee tytön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja identiteetin kehitystä. Kotinuorisotyö toimii myös kynnyksenmadaltajana Tyttöjen Talon toimintaan.

Vahvistu vanhempana -hanke, Kehitysvammaisten tukiliitto ry

Vahvistu vanhempana -hanke tukee ja valmentaa perheitä, joissa vanhempi, eli isä tai äiti, tarvitsee tukea oppimisessa ja ymmärtämisessä. Toimintaan osallistuminen ei vaadi mitään diagnoosia, mutta vanhemmalla voi esimerkiksi olla kehitysvamma, autismikirjon häiriö tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Hanke tarjoaa perheille ja perheiden lähi-ihmisille tukitapaamisia, valmennusta ja ryhmiä. Toiminta on tarkoitettu myös vanhemmille, jotka eivät asu yhdessä lasten kanssa ja vauvasta haaveileville aikuisille.

Veturointi-toiminta, Auta Lasta ry

Veturointi-toiminnassa lastensuojelun nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat toimivat nuorten sekä perheiden ja muiden lähiverkostojen tukena elämän muutosvaiheissa. Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä. Veturointi-toimintaa on kehitetty Oulun seudulla vuosina 2015–2017 toteutettavassa Veturointi-hankkeessa, jonka pohjalta kehittämistyötä jatketaan Oulun/Pohjois-Pohjanmaan sekä Turun/Varsinais-Suomen alueilla. Veturointi-toiminta koostuu yksilöllisestä tuesta, ryhmämuotoisesta toiminnasta, tapahtumista, koulutuksista ja valmennuksista sekä monitasoisesta vaikuttamistyöstä.

Yhdessä matkalla -hanke, Yhteiset lapsemme ry

Hankkeessa tuetaan ilman huoltajaa maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten kotoutumista ja hyvinvointia vapaaehtoisen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan keinoin. Hanke rekrytoi, kouluttaa ja tukee vapaaehtoisia Uudenmaan alueella.

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen -hanke, Ensi- ja turvakotien liitto

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisu -hanke pureutuu ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisemiseen kolmella eri tasolla. Ensimmäisenä osatavoitteena on turvallisuuden ja turvattomuuden puheeksioton lisääminen lasten kanssa. Hankkeessa luodaan työkalu Turvallisuus10 turvallisuuden ja turvattomuuden käsittelyyn lapsiperheitä kohtaaville ammattilaisille esimerkiksi päiväkodeissa, neuvoloissa ja perhekeskuksissa. Toisessa osatavoitteessa kehitetään ylisukupolvista kaltoinkohtelua ennaltaehkäisevää tukea sellaisille odottaville ja vauvaperheille, joiden vanhemmat ovat itse kokeneet lapsuuden aikaista kaltoinkohtelua tai joissa on jo todettu vauvan kaltoinkohtelua. Kolmannessa osatavoitteessa sovelletaan lapsen ja vanhemman turvallista vuorovaikutusta rakentavaa kansainvälistä mallia työmuodoksi perheille, joissa kaltoinkohtelua on jo tapahtunut, mutta perhe jatkaa elämistä yhdessä. Hanke toteutetaan yhteistyössä kahdeksan jäsenyhdistyksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa.

Yhteystiedot

Petri Paju

Hankepäällikkö


050 578 0259

Työskentelen Kaikille eväät elämään -ohjelman koordinaatiohankkeessa hankepäällikkönä. Vastaan koordinaatiohankkeen toiminnasta yhdessä muun tiimin kanssa. Olen kiinnostunut eriarvoisuudesta, järjestöjen työstä ja arvioinnista. Näihin kaikkiin saan keskittyä nykyisessä tehtävässäni.

Salla Karjalainen

Hankekoordinaattori


040 835 4030

Työskentelen Kaikille eväät elämään -ohjelman koordinaatiohankkeessa. Suunnittelen ja toteutan ohjelmahankkeiden verkostotoimintaa ja vastaan hankkeen viestinnästä.

Ville Lavikainen

Hankekoordinaattori


040 030 5031

Työskentelen Kaikille eväät elämään -ohjelman koordinaatiohankkeen hankekoordinaattorina. Tehtävänäni on hankkeiden tukeminen erityisesti arviointiin liittyen. Erityisosaamisaluettani ovat tilastolliset menetelmät.