Siirry sisältöön

Kaikille eväät elämään -avustusohjelma

Kaikille eväät elämään – avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi (2017-2020) edistää lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja torjuu ylisukupolvista syrjäytymistä. Ohjelmaa rahoittaa STEA. Ohjelma kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaan.

Ohjelmassa on mukana 23 lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevän järjestön kehittämishanketta. Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi ohjelman toteutusta ja tukee hankkeiden kehittämistyötä, osaamista ja verkostoitumista sekä viestii hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista.

Seuraa Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa sosiaalisessa mediassa FacebookissaTwitterissä ja tunnisteella #kaikilleeväätelämään.

Ohjelmahankkeet

ALISA – Alaikäiset sairasta omaistaan hoitavat -projekti, Joensuun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Hanke kehittä keinoja tunnistaa, tavoittaa ja tukea nuoria hoivaajia ja heidän perheitään. Hanke on Joensuun seudun omaishoitajat ry:n koordinoima yhteistyöhanke, jossa kumppaneina ovat Siun sote, Omaishoitajaliitto ry, Joensuun kaupungin toimijoita sekä useita Pohjois-Karjalassa toimivia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.

Erityistä Energiaa -hanke, Oulun seudun omaishoitajat ry

Hanke vähentää erityislapsiperheiden eriarvoisuutta järjestölähtöisellä, ennaltaehkäisevällä perhetyöllä Oulun seudulla. Kohderyhmänä ovat ilman omaishoidontukea olevat erityislapsiperheet ja heidän perheyhteisönsä, joissa on alle 29 -vuotias kotona asuva erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori.

Ero lapsiperheessä – Pohjanmaa -hanke, Vaasan ensi- ja turvakoti ry

Hanke tarjoaa tukea Vaasan seudulla perheille ja erityisesti lapsille eroprosessin kaikissa vaiheissa, keskittyen varhaisen vaiheen eroauttamiseen. Lisäksi hanke järjestää säännöllisesti vertaisryhmiä vanhemmille sekä lapsille.

Eväitä arkeen – romaniperhetyön projekti, Romano Missio ry

Hanke tekee romanilähtöistä perhetyötä Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

Kaikkien naisten talo, Turun valkonauha ry

Hanke tukee Turussa päiväkeskustoiminnalla erityisen haavoittuvassa asemassa olevia, paperittomia tai paperittomuuden uhassa eläviä naisia ja heidän perheitään, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Keskuksessa on tarjolla apua kokonaistilanteen selvittämiseen sekä ammatillista tukea ja neuvontaa oleskeluoikeuksiin liittyvissä asioissa. Hanke tarjoaa pienryhmätoimintaa sekä yksilötyötä.

Kummiperhetoiminta, Diakonissalaitos

Hanke tarjoaa yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen tulleelle nuorelle mahdollisuuden päästä kokemaan suomalaista perhe-elämää ja arkea Pääkaupunkiseudulla. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Lasinen lapsuus – Haastava arki -hanke, A-Klinikkasäätiö

Hanke tukee Kuopiossa, Joensuussa ja Porissa lasisen lapsuuden kokeneiden nuorten perhettä suunnittelevien aikuisten sekä pikkulapsiperheiden vanhempien arkea vertaisryhmätoiminnan avulla. Hanke ehkäisee ongelmien sukupolvista siirtymistä.

Leiritoiminta perheitä tukemassa -hanke, Lasten Kesä ry

Hanke järjestää 25 viikonloppuleiriä haasteellisissa elämäntilanteissa eläville perheille. Toiminta yhdistää asiantuntija-avun, vertaistuen sekä virkistyksen.

Linkki-hanke, Suomen pakolaisapu ry

Hanke tarjoaa kulttuuritulkkausta päiväkodeissa ja kouluissa. Hanke on maahanmuuttajaperheiden tukena ja tukee myös opetushenkilökuntaa vanhempainilloissa, henkilökunnan ja perheiden tapaamisissa ja puhelinkonsultoinnin kautta. Hanke järjestää myös keskustelutilaisuuksia pakolaisuudesta ja maahan muuttaneiden perheiden tilanteesta Suomessa sekä teemallisia ryhmätapaamisia maahanmuuttajaperheille.

LOISTE-hanke, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Hanke tukee lapsiperheitä, joissa lapsella on jokin neuropsykiatrinen häiriö tai sellaisen piirteitä, ja jotka ovat riskissä uupua ja syrjäytyä yhteisöistä. Hanke nostaa perheiden voimavarat esiin ja vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä perheiden tukemiseksi.

Lähiöinnostajat, Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistys ry

Hanke lisää lähipalveluita, hyvinvointia ja osallisuutta haasteellisessa tilanteessa oleville perheille vapaaehtois- ja vertaisvoimin. Tätä on käytännössä esimerkiksi se, että lapsilla ja nuorilla on kavereita ja harrastus mahdollisimman lähellä. Hanke toimii Oulussa Puolivälinkankaalla.

Minullakin on kerrottavaa – harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään, Pienperheyhdistys ry

Hanke auttaa yhden huoltajan perheiden lapsia löytämään ja aloittamaan mieleisensä harrastuksen. Toiminnan kohderyhmänä ovat Pääkaupunkiseudulla haavoittuvissa olosuhteissa elävät yhden vanhemman perheet, joiden 7-12 vuotiailla lapsilla ei ole harrastuksia ja joiden vanhemmalla ei ole voimavaroja tukea lasta harrastuksen löytämisessä tai säännöllisessä harrastamisessa.

#Munperheet – Kohti suunnitelmallista perheen jälleenyhdistämistä -hanke, Pesäpuu ry

Hanke luo edellytyksiä suunnitelmallisille perheen jälleenyhdistämisille lastensuojelun perhehoidossa. Hanke luo toimintamallin, jonka avulla aikuiset, niin ammattilaiset kuin kaikki vanhemmatkin, voivat toimia lapsen edun mukaisesti perheen jälleenyhdistämisissä. Hanke työskentelee Tampereen kaupungin ja useiden muiden kumppaneiden kanssa.

Oikeus turvalliseen arkeen -hanke, Irti huumeista ry

Hanke tukee kahdeksaa perhettä, joissa ainakin toinen vanhemmista on käyttänyt aiemmin huumeita ja ollut kuntoutusprosessissa vähintään vuoden. Kohderyhmään kuuluvat perheet, joissa on vähintään yksi 2-15-vuotias lapsi. Hanke tukee perheitä ammatillisen tuen ja ohjauksen, lapsille suunnatun vapaaehtoistyön ja vertaistuen avulla.

Sataperhe-hanke, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry

Hanke on satakuntalaisten järjestöjen yhteishanke, jota MLL:N Satakunnan piiri ry koordinoi. Hanke kehittää lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarpeisiin vapaaehtoistyöhön perustuvaa tukihenkilö-, tukiperhe- ja perheverkostotoimintaa Satakunnan alueella.

Soppaa ja sympatiaa, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry

Hanke tarjoaa päiväkoti-ikäisten lasten perheille ilmaisen päivällisen ja mukavaa yhdessäoloa sekä tekemistä. Toiminta toteutetaan kuudessa Turun alueen päiväkodissa hoitopäivän jälkeen. Hanke tukee turkulaisten perheiden vanhemmuutta, vahvistaa heidän omia voimavarojaan, vähentää yksinäisyyden uhkaa ja lisää perheiden positiivisia ihmissuhteita sekä vertaistukea lähiympäristössä.

Toivosta turvaa -hanke, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

Hanke tukee mielenterveys- tai päihdeongelmia kokeneita lapsiperheitä. Kokemusasiantuntijuuden tuoma toivo ja tuki vahvistavat lapsiperheiden kokemaa turvaa. Hanke on Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n yhteistyöhanke.

Tukea ja turvaa tässä ja nyt – lapsi ei voi odottaa!, Lahden Ensi- ja turvakoti ry

Hanke työskentelee lähisuhde- ja perheväkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneiden lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Toimintamuotoja ovat yksilötyö lapsen kanssa, ryhmätoiminta ja kartoittava työ.

Turun Tyttöjen Talon Kotinuorisotyö – Vakkesiskot, Auralan Nuoret ry

Hanke osallistaa ja tukee Varissuolla ja lähiseudulla asuvia 5.-9.-luokkalaisia tyttöjä, jotka viettävät lähes kaiken vapaa-aikansa kotona. Hanke luo luottamuksellinen suhteen tyttöön ja tytön perheeseen. Hankkeessa tytöt löytävät mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja heidän elinpiirinsä laajenee. Kotinuorisotyö madaltaa kynnystä osallistua Tyttöjen Talon toimintaan.

Vahvistu vanhempana -hanke, Kehitysvammaisten tukiliitto ry

Hanke tukee ja valmentaa perheitä, joissa vanhempi tarvitsee tukea oppimisessa ja ymmärtämisessä. Vanhemmalla voi esimerkiksi olla kehitysvamma, autismikirjon häiriö tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Hanke tarjoaa perheille ja perheiden lähi-ihmisille tukitapaamisia, valmennusta ja ryhmiä. Toiminta on tarkoitettu myös vanhemmille, jotka eivät asu yhdessä lasten kanssa ja vauvasta haaveileville aikuisille.

Veturointi-toiminta, Auta Lasta ry

Hankkeessa lastensuojelun nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat toimivat nuorten sekä perheiden ja muiden lähiverkostojen tukena elämän muutosvaiheissa. Hanke tukee nuoren toimijuutta, elämänhallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistaa kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan sekä Varsinais-Suomen alueilla.

Yhdessä matkalla -hanke, Yhteiset lapsemme ry

Hanke tukee ilman huoltajaa maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten kotoutumista ja hyvinvointia vapaaehtoisen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan keinoin. Hanke rekrytoi, kouluttaa ja tukee vapaaehtoisia Uudenmaan alueella.

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen -hanke, Ensi- ja turvakotien liitto

Hanke katkaisee ylisukupolvisen kaltoinkohtelun kehityskulkuja lisäämällä aiheen puheeksiottamista lasten kanssa. Hanke tukee myös odottavia tai vauvaperheitä, joiden vanhemmat ovat itse kokeneet lapsuuden aikaista kaltoinkohtelua tai joissa on todettu vauvan kaltoinkohtelua. Lisäksi hanke soveltaa lapsen ja vanhemman turvallista vuorovaikutusta rakentavaa työmallia perheille, joissa kaltoinkohtelua on jo tapahtunut, mutta perhe jatkaa elämistä yhdessä. Hanke on yhteistyöhanke kahdeksan jäsenyhdistyksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa.

Yhteystiedot

Petri Paju

Hankepäällikkö


050 578 0259

Työskentelen Kaikille eväät elämään -ohjelman koordinaatiohankkeessa hankepäällikkönä. Vastaan koordinaatiohankkeen toiminnasta yhdessä muun tiimin kanssa. Olen kiinnostunut eriarvoisuudesta, järjestöjen työstä ja arvioinnista. Näihin kaikkiin saan keskittyä nykyisessä tehtävässäni.