Hyppää sisältöön

Sijaissynnytystä arvioitaessa lähtökohtana on oltava lapsen oikeuksien turvaaminen

Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
12.6.2023
Sijaissynnytystä arvioitaessa lähtökohtana on oltava lapsen oikeuksien turvaaminen

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon oikeusministeriön ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista koskevasta muistiosta.  

Keskusliiton lausunto

Keskusliitto tarkastelee lausunnossa ei-kaupallista sijaissynnytysjärjestelyä lapsen oikeuksien näkökulmasta ja tuo esiin näkökulmia, jotka on huomioitava sekä ratkaistaessa, mahdollistetaanko sijaissynnytysjärjestelyt, että pohdittaessa, millaista säätelyä sijaissynnytyksen mahdollistaminen vaatisi.

Pohdittaessa sijaissynnytysjärjestelyiden mahdollistamista, tulee arvioida sen vaikutuksia erityisesti lapsen edun ja oikeuksien näkökulmasta. Jos Suomessa mahdollistetaan ei-kaupallinen sijaissynnytysjärjestely, tulisi lainsäädännöllä tarkasti turvata sijaissynnytysjärjestelyillä syntyvän lapsen oikeudet. Tämä edellyttää, että nämä oikeudet tunnistetaan.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.  Lapsen edun käsitteellä on tarkoitus varmistaa sekä kaikkien yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien täysimääräinen ja tehokas nauttiminen että lapsen kokonaisvaltainen kehitys, eikä aikuisen arvio lapsen edusta voi ohittaa velvollisuutta kunnioittaa kaikkia yleissopimuksen mukaisia lapsen oikeuksia.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen näkökulmasta sijaissynnytysjärjestelyn kannalta keskeisiä ja sen arvioinnissa olennaisia artikloja ovat ainakin:

  • Artikla 2, joka velvoittaa sopimusvaltiot kunnioittamaan jokaisen lapsen oikeuksia ilman minkäänlaista syrjintää, mukaan lukien ”syntyperään” perustuva syrjintä.
  • Artikla 6, jonka mukaan sopimusvaltiot tunnustavat, että jokaisella lapsella on synnynnäinen oikeus elämään.
  • Artikla 7, jonka mukaan lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen ja hänellä on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan.
  • Artikla 8:n mukaan lapsen oikeutta säilyttää henkilöllisyytensä, myös kansalaisuutensa, nimensä ja sukulaissuhteensa on kunnioitettava lainsäädännön mukaan.
  • Artikla 18:n mukaan sopimusvaltiot pyrkivät parhaansa mukaan takaamaan, että vanhemmat vastaavat yhteisesti lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä.
  • Artikla 12:n mukaan lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä kaikissa häntä koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
  • Artikla 35:n mukaan sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin estääkseen lasten ryöstämisen, myynnin ja kauppaamisen missään tarkoituksessa ja muodossa.

Keskusliitto korostaa, että sijaissynnytysjärjestelyihin liittyy paljon eettisiä ja juridisia kysymyksiä ja haasteita, niin lapsen, sijaissynnyttäjän kuin aiottujen vanhempienkin näkökulmasta. Sijaissynnytysjärjestelyä arvioitaessa, tulisi kuitenkin ensisijaisena lähtökohtana olla lapsen edun ja oikeuksien kokonaisvaltainen turvaaminen.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje