Siirry sisältöön

Mitä teemme

Lastensuojelun Keskusliiton toiminnalla kehitetään lastensuojelupalveluiden laatua ja toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on myös lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden edistäminen lastensuojelupalveluissa sekä asiantuntijoiden asiantuntijuuden ja lastensuojelua koskevan tiedon lisääminen.

Lastensuojelun Keskusliitto tekee vaikuttamistyötä lapsen turvallisten kasvuolosuhteiden, vanhempien tukemisen sekä lapsen oikeuden suojeluun toteutumiseksi.

Vaikutamme

  • lapsiin liittyvään lainsäädäntöön
  • valtakunnallisesti tasa-arvoisen lastensuojelun palvelujärjestelmän kehittymiseen
  • lastensuojelun kansallisen koordinaation ja lastensuojelutehtävän toimeenpanon tasa-arvoiseen toteutumiseen
  • lasten ja nuorten turvallisten kasvuolosuhteiden kehittymiseen ja kaltoinkohtelun ehkäisemiseen

Edistämme

  • lapsen oikeuksien toteutumista ja lapsivaikutusten arviointia lapsia ja nuoria koskevissa päätöksissä
  • lastensuojelutyön avo- sekä sijaishuollon laadun kehittymistä sekä lastensuojelun vaikuttavuuden vahvistumista
  • lastensuojelun toimijoiden verkostoitumista ja yhteistä asiantuntijuutta
  • lastensuojelun palveluissa olleiden lasten, nuorten ja perheiden mahdollisuuksia osallisuuteen

Lastensuojelutyötä määrittää lastensuojelulaki, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelutyö ulottuu lastensuojelun avohuollosta jälkihuoltoon.

Lastensuojelupalveluilla tarjotaan lapselle ja perheelle apua, joka tukee lapsen kehitystä, turvallisuutta sekä lapsen tarvitsemia kasvuolosuhteita. Lapsen osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ovat keskiössä. Yhteistyötä tehdään lapsen, perheen ja lapsen verkoston kanssa. Lastensuojelun tehtävän toteuttaminen ulottuu lastensuojelun viranomaistoiminnan lisäksi myös muihin lasten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten toimintaan ja toimijoiden yhteistyöhön.

Lapsen oikeuksien toteutuminen on lastensuojelutyön perusta. Keskeistä on lapsen edun asettaminen etusijalle viranomaistoiminnassa ja lapsiin liittyvissä asioissa. Lastensuojelutyö liittyy vahvasti Lapsen oikeuksien toteuttamiseen. Lapsen oikeuksista on säädetty erikseen Suomen perustuslaissa sekä Suomea sitovissa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa.